МЗ Нови Жедник – Записник сачињен приликом примопредаје инвентара и аката 29.08. 2011.

МЗ Нови Жедник – Записник сачињен приликом примопредаје инвентара и аката 29.08. 2011.

14.12.2011.


ЗАПИСНИК САЧИЊЕН ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ
ИНВЕНТАРА И АКАТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
„НОВИ ЖЕДНИК”
29.08. 2011. ГОДИНЕ

ПРИСУТНИ: Председници претходног сазива Скупштине и Савета МЗ, Убовић Драгомир и Миодраг Батинић

Председник новог сазива Скупштине МЗ, Душко Петровић, председник садашњег сазива Савета МЗ, Слободан Ђурић, као и чланови новог сазива Савета МЗ, Савић Анђелко, Ћоћкало Станко и Ковачевић Радован.

Примопредаји присуствује и секретар МЗ Невенка Анђелић.

 1. Печат – Извршена је примопредаја печата и штамбиља о чему је сачињен посебан записник.
 2. Акта – Предају се сва акта везана за пословање МЗ „Нови Жедник” до дана примопредаје, а која се налазе у канцеларији МЗ, као и на првом спрату зграде МЗ, где се налази архива.
 3. Инвентар – Извршено је инвентарисање у згради МЗ, при чему је констатовано да је затечени инвентар у складу са инвентарским листама затеченим у МЗ. Инвентарисање у Дому културе није вршено од 2003. године. У октобру 2010. године је формирана једна Комисија која је сачинила Записник о затеченом стању у Дому културе, а повод је био издавање Дома у закуп Агенцији „Гладијатор”.
 4. Финансијско пословање МЗ – Према информацији секретара, МЗ послује преко четири рачуна која су отворена у Управи за трезор, при Министарству финансија.

Рачун број 840-553645-27 је рачун за буџетска средства.

Рачун број 840-409647-80 је рачун сопствених средстава.

Рачун број 840-4176745-62 је рачун за донације.

Рачун број 840-4185745-28 је рачун отворен за исплату зараде секретару МЗ, из разлога што су прва два рачуна (буџетска и сопствена средства) блокирана од 28. марта 2011. године.

У тренутку блокирања, на рачуну буџетских средстава се налазило 7.393,57 динара, што су била неисплаћена средства за путни трошак за месец март у износу од 2.160, 00 динара и пренета, а неутрошена средства из 2010. године 5.233,57 динара.

На рачуну сопствених средстава, се налазило 16.403,79 динара, који потичу од уплате закупца фризерског салона за струју и уплате од стране града. Рачун донација није блокиран и на њему се налазило 784,00 динара.

Разлоге блокаде, као и остале обавезе – дуговања МЗ, усмено је појаснио Драгомир Убовић, који је изнео податак да је МЗ блокирана због неизмирених обавеза према Грађевинском предузећу Јаворник према коме основни дуг износи 1.160.909,09 динара плус законске затезне камате и плус судски трошкови у износу од 196.518,00 а на име изградње трибина у дворишту Основне школе. Средства су обећана Месној заједници од стране Дирекције за изградњу града. Дуг према предузећу Грађевинар је настао због захтева руководства СД препород да се додатно ураде три кућице на терену. Износ је око 294.041,82,00 динара плус законске затезне камате и трошкови поступка 68.262,00 динара. Такође је информисао присутне о досадашњим резултатима на реализацији започетих пројеката, као што су изградња канализације, санација Дома културе, гасификација, телефони, осветљење, изградња храма Св. Тројице итд.

 1. Социјална заштита – информације о сарадњи са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, раду народне кухиње, дала је Невенка Анђелић.
 2. Пољопривреда – одлуком градске Управе, секретарима МЗ је поверен посао регистрације пољопривредних газдинстава. МЗ је реализовала пројекат града, вредан 289.100,00 динара у сарадњи са удружењем пољопривредника, а посебну комисију за питања пољопривреде МЗ није имала.
 3. Корисници простора у згради МЗ – у згради МЗ се налазе, поред канцеларије Месне заједнице, још и

канцеларија матичара, за чије коришћење Град Суботица месечно плаћа 5.000,00 динара, на рачун сопствених средстава,
фризерски салон, за који је утврђена закупнина у висини од 2.500,00 динара, која се не плаћа редовно али је важно напоменути да је тај закупац у периоду од када су блокирани рачуни Месне заједнице уплатила 19.801,16 динара на рачун Телекома за рачуне Месне заједнице због којег искључивања је и и искључен телефон и интернет Месној заједници,
предузеће за дистрибуцију гаса „Гастел” из Београда, од јула 2010. године је закупац са уговореном закупнином од 10.000,00 динара месечно, али до сада није ни једна уплата извршена у корист МЗ,
предузеће „Телефонија” из Београда је корисник једне просторије за коју не плаћа закуп, а користиће је док трају радови на гасоводу у овом подручју,
простор који су некада користила избегла и прогнана лица је, одлуком Савета МЗ, дат на коришћење Удружењу ловаца. То удружење је издавало ту просторију за разна окупљања. У овом тренутку кључ од те просторије се налази код секретара Месне заједнице,
једина преостала просторија у приземљу зграде МЗ се користи за поделу хране социјално угроженом становништву – за рад Народне кухиње,
на првом спрату се налази огранак Градске библиотеке, магацин са опремом за цивилну заштиту, и ормани са архивом Месне заједнице,
на мансарди се налази Музеј о ком брине Удружење добровољаца.
У току 2010. године је потписан уговор са предузећем Гладијатор о издавању Дома културе.

 1. Комунална област и заштита животне средине – Месна заједница има уговор са предузећем „Комвал” из Чантавира којим је регулисано одржавање јавне хигијене, као и послови сахрањивања и одржавања гробља. Иначе, гробље је један од нерешених проблема Месне заједнице због недостатка простора.
 2. Обавезе Месне заједнице (без судских пресуда):

Електровојводина:
Месна заједница – канцеларија: 17.502,00 динара,
Гас Тел: 40.380,01,
Фризер: 46.984,88
Телефонија: 5698,52
Капела: 3879,95
Ловци: 7283,71
Геронтолошки клуб: 77.868,81 динара
Културни центар – Дом: 182.754,84 динара
ЈКП Водовод и канализација: 31.076,32 динара, 102.320,04 динара за утрошену воду у Дому,
Телеком: 19.804,16 динара – обавеза према закупцу вл. Фризерског салона,
Путни трошак за шест месеци 11.532,00 динара,
Чишћење зграде Месне заједнице за шест месеци 10.000,00 динара,
Катастар: 12.232,00 динара,
Д & Д фото 7.200,00 динара (из 2004. године).

 1. Потраживања Месне заједнице:
 2. Гас Тел – закуп 130.000,00 динара
  утрошак ел. енергије 40.380,01 динара
 3. Фризерски салон: закуп 50.000,00 и струја 46.984,88 динара
 4. Град Суботица: 20.000,00 не уплаћује због блокаде,
 5. Планирана буџетска средства од Града Суботице у износима од:
  за ел. енергију 128.522,76 динара,
  за воду 14.168,66 динар,
  за телефон 54.991,90 динара,
  за путне трошкове 19.060,00 динара,
  за трошкове платног промета 15.000,00 динара,
  за канцеларијски материјал 15.000,00 динара,
  за трошкове репрезентације 25.000,00 динара,
  за услуге поправке у згради мз 15.000, динара,
  за хигијенске производе 10.000,00 динара,
  за ситан инвентар и алат 5.000,00 динара.
 6. Радно време Месне заједнице – Месна заједница Нови Жедник спада у ткзв. другу групу месних заједница (од 1500 до 4000 становника) и има обавезу рада са странкама у трајању од три сата и три сата за обављање осталих послова.

Примопредаји присуствовали:

 1. Убовић Драгомир __________________
 2. Миодраг Батинић __________________
 3. Душко Петровић __________________
 4. Слободан Ђурић __________________
 5. Невенка Анђелић __________________

Нови Жедник, 29. август 2011. године.

И З Д В О Ј Е Н О М И Ш Љ Е Њ Е
ПРИЛОГ ЗАПИСНИКУ О ПРИМОПРЕДАЈИ
ИНВЕНТАРА И АКАТА У МЗ НОВИ ЖЕДНИК

29.08.2011.

Приликом вршења примопредаје у Месној заједници „Нови Жедник”,присутни чланови новог сазива Скупштине и Савета Месне заједнице, се нису сложили са делом понуђеног текста и то оног дела који се односи на две судске пресуде. Разлог је неисказан укупан дуг који треба да обухвата уз главницу и износе затезне камате и судских трошкова.

 • Задужују се председник Скупштине и председник Савета да до заказивања наредне седнице Скупштине Месне заједнице, прибаве информацију о висини укупног дуга, судских трошкова и затезне камате на дан 01.09.2011. године
 • Председници претходног сазива Скупштине и Савета Месне заједнице су дали усмено обећање да ће они заједно са рудоководећим структурама града решити дугове и према предузећу “Јаворник” и “Грађевинар” и на тај начин одблокирати рачун Месне заједнице.
 1. Душко Петровић __________________
 2. Слободан Ђурић __________________

Нови Жедник, 29. август 2011.

Environmental Planning and Sustainability
Summer Nights at the Library
Metro Road Design Plan 2025
New Australian Economic Culture
List of City Weekend Celebrations
Urban Renewal Loans Available
New Industrial Boom 2025: Announcement
New Industrial Boom 2025: Announcement
Dalvan Museum Street Art View
Environmental Sustainability
Summer Nights at the Library
Metro Road Design Plan 2025
New ustralian Economic Culture
List of City Weekend Celebrations
Градоначелник Бакић се састао са представницима ромске заједнице
У Суботици промовисан национални модел дуалног образовања
Покрајински секретар Баста и градоначелник Бакић обишли реконструисану халу ТК Спартак
Председник Скупштине града др Балинт Пастор обишао завршне радове на фасади Градске библиотеке
Градоначелник Бакић: Честитам одбојкашима „Спартака“
Ускршња честитка председника Скупштине града Суботице др Балинта Пастора
Ускршња честитка градоначелника Суботице Стевана Бакића
Председник Скупштине града др Балинт Пастор обишао асфалтирану улицу Други виногради у Чантавиру
Васкршња честитка председника Скупштине града Суботице др Балинта Пастора
Васкршња честитка градоначелника Суботице Стевана Бакића
Градоначелник Бакић: Мала Босна ће имати примарну здравствену заштиту какву заслужује
Градоначелник Бакић присуствовао обележавању јубилеја Политехничке школе
Други „Тамбура инструментал фестивал”
Најављена овогодишња „Дужијанца”
Филмски клуб и Школа филма на Отвореном универзитету
Отворена изложба икона Данијеле Станкић Киш
Отворена изложба „Историја слободног зидарства у Србији“
Успешан наступ тамбурашког оркестра Гимназије на „Данима Балкана” у Минхену
„Суботица и Нанси: Сецесија на два различита дела континента“
Пријем делегације руског града Чајковски
Почела недеља кинеске културе
Суботици додељена бесповратна средства за реализацију пројекта „Разнобојна сарадња“
„Природа и човек“ у Градском музеју
Oдржана Јавна расправа о Нацрту закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“
Одржан концерт Наташе Тасић Кнежевић
Обилазак културних и образовних установа
Додељене награде и признања полазницима Ликовне радионице „ЕмАрт“
„Музеји за 10“
Покрајина подржала пројекат „Дигитална култура Суботица“
Посета Градској библиотеци
Посета Дечјем позоришту Суботица
Подршка младим уметницима
Уџбеници за ученике ромске националности
Компанија „Интерспорт“ донирала још 100 лопти основним и средњим школама
Бесплатни курсеви енглеског језика за ђаке у основним школама „Јован Микић” и „10. октобар"
Дипломе за најбоље младе математичаре
Донација књига за ђаке у Вишњевцу
Одржан јавни час на тему вршњачког насиља
Додељене дипломе и похвалнице ђацима за освојена прва три места
Додељени пакети уџбеника
Дуално образовање за округлим столом
Најбољим математичарима додељене дипломе
За високообразовнe установe 26 милиона динара
Школе у Суботици спремно дочекују почетак нове школске године
Посета Школском центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић“
Обележен Међународни дан глувих и наглувих
Додељени пакети хране и хигијене социјално угроженим породицама
Обележен Европски дан борбе против трговине људима
Представљен пројекат „Људи у акцији“ (Aktion Mensch)
Геронтолошки клуб „Центар I" био домаћин Међуклупског такмичења у бриџу
Представљен летак у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“
Одржана конференција „Безбедност и одговорност 2020“
Одржан округли сто на тему мера популационе политике
Пројекат Townlab MEET
Најављено обележавање Светског дана Црвеног крста и Недеље Црвеног крста
Реновиран пункт за поделу топлих оброка Народне кухиње у МЗ „Палић“
Одржан онлајн састанак локалних тимова за борбу против трговине људима
Светски дан борбе против трговине људима
Суботица представила мере популационе политике на “Данима породице”
Пројекат Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици представљен у Скопљу
Обележен Међународни дан глувих и наглувих
Европски дан борбе против трговине људима
Годишњи састанак локалних тимова за превенцију и борбу против трговине људима
Отворено Привремено прихватилиште у Гајевој улици
Донација за Народну кухињу
Одржана „Војвођанска конференција о енергетици 2016“
Пријем за покрајинског секретара за привреду и туризам
Нови рачунари за ефикасније издавање грађевинских дозвола
Унапредити сарадњу на регионалним пројектима
Потписан уговор о бушењу и опремању два бунара на Водозахвату II
Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине
Одржана завршна конференција програма „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“
Одржана седница Социјално-економског савета Града Суботице
Одржана седница Савета за запошљавање Града Суботице
Конкурс за помоћ пољопривредницима
Прегледне карте пољопривредног земљишта у државној својини, по програму за 2013. годину
Прегледне карте пољопривредног земљишта у државној својини по програму за 2018. годину
Izveštaj o kontroli plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu
Javni poziv za prijavu štete na poljoprivrednim usevima i višegodišnjim zasadima prouzrokovane 29.05.2019. godine na teritoriji Grada Subotice
Годишњи програм за 2019 годину - карте
Obaveštenje poljoprivrednicima u vezi zahteva za odobrenje kretanja
Обавештење о подршци пољопривредницима на територији Града Суботице
Извештај о стању нитратног азота у землљишту и прихрана озиме пшенице 2021.године на подручју Града Суботице
Počela sa radom AgroLIFE digitalna platforma
Akcija besplatne kontrole plodnosti zemljišta 2021. godine
Стање нитратног азота у земљишту и прихрана озимих усева 2022. године на подручју Града Суботице
Стање нитратног азота у земљишту и препоруке за предсетвено ђубрење јарих усева 2022. године на подручју Града Суботице
Радни састанак на тему интегрисаног развоја пограничног подручја
Оломоуц - Усамљена планета - скривени драгуљи Европе
„Драгуљи на прекретници векова – путовање кроз чудесан свет сецесије”
Делегација града Суботице у посети граду Бресту
Сарадња музичких школа из Суботице и Сегедина
„На кафу са суседом”
„Град бициклиста“ у Будимпешти
Лабораторија локалне демократије
Пријем за директорку Руског дома у Београду
Отворен 23. Фестивал европског филма Палић
Амбасадор САД Кајл Скот посетио Суботицу
Радни састанак са представницима братског града Сегедина
Амбасадор Ирана у посети Суботици
Међурегионална сарадња у области културе и туризма
Обележен Дан европске сарадње
Нови пројекат у области заштите животне средине везан за Палићко језеро
Специјални трицикл за Славка Адамова
Отворен фудбалски фестивал „Трофеј града Суботице 2017“
Победнички пехар репрезентацији Србије
Почео интернационални шаховски турнир „Mеморијал др Борише Караџића“
Додељена признања најбољим спортистима Суботице
Лампоне меридиан победник 45. Новогодишњег турнира у малом фудбалу
Горан Маринковић једногласно изабран за генералног секретара Спортског савеза Србије
Почиње 36. Војвођанска златна рукавица
Одржан велики час бокса у ОШ „Јован Јовановић Змај“
Србији победнички трофеј
Награђени најбољи спортисти у оквиру акције „Медаља Лајоша Вермеша“
Одржан „Дан пешачења“
Дарја Шувирдјонкова и Лазар Милићевић победници ИТФ турнира
Завршен 14. Кадетски фестивал Шаховског савеза Србије
Дефиле и свечани дочек фудбалерки Спартака
Србија освојила 27. Меморијал „Стеван Ћеле Вилотић“
Матурантски плес на Тргу слободе
Најављен фестивал Омладина
"Паркинг" помаже развој спорта у граду
Ефикасније прикупљање и селекција отпада
Акција чишћења и уређења града
Почела јесења акција чишчења и уређења града
Чишћење отворених канала
Саниран проблем одвода вода у МЗ "Ново село"
Нова "зелена острва"
Пролећна акција чишћења и уређења града
Озелењавање МЗ "Пешчара"
Покренут пројекат „Рецикленко“
Обилазак пречистача на Светски дан вода
Одржана 22. седница Скупштине града Суботице
Градоначелник Бакић честитао Ђурђевдан
Градоначелник Бакић отворио Првенство Србије у гађању ваздушним оружјем
Одржан 16. Меморијални турнир „Рефик Мемишевић – Брале“
Градоначелник Бакић: Девети мај је понос свих слободољубивих народа света
Отворен Пролећни фестивал цвећа
Градоначелник Бакић присуствовао отварању школске манифестације „Пројектна недеља“
Закључен Меморандум о разумевању између Града Суботице и аустријске компаније „Фелер“
Градоначелник Бакић примио одбојкаше суботичког Спартака
Честитка градоначелника Бакића поводом Међународног дана медицинских сестара
У Суботици одржано 91. Првенство Србије у рвању грчко-римским стилом за сениоре
Председник Скупштине града др Балинт Пастор одржао поздравни говор на отварању Академских дана Европског протестантског отвореног универзитета
Градоначелник Бакић: Суботица је била важан чинилац система одбране
Председник Скупштине града др Балинт Пастор свечано отворио Фестивал „Folk music fest“
Најављена 23. седница Скупштине града Суботице
Градоначелник Бакић са гостима из Градишке обишао Слободну зону и компанију „Аметек“
Савез српских удружења Севернобачког округа обележио крсну славу Спасовдан
Суботица обележила Спасовдан
Градоначелник Бакић: Остварење буџета за 2021. пут за планирање градског буџета у наредним годинама
Одржана завршна конференција пројекта Е2П2 који се спроводи у Суботици и Сатници Ђаковачкој
Градоначелник Бакић: Поносни смо на успехе суботичких тенисера
Градоначелник Бакић примио сениорску ватерполо репрезентацију Србије
Градоначелнику Бакићу уручена захвалница за подршку манифестацији „Дани Николе Тесле“
Отворен 29. Фестивал европског филма Палић
Градоначелник Бакић отворио Сеоске игре без граница у Бикову
Градоначелник Бакић најоштрије осудио одлуку Републике Хрватске да онемогући председника Републике Србије да посети Спомен-подручје Јасеновац
Победнички пехар касачке трке “Дужијанца” градоначелник Бакић уручио Браниславу Јокићу
Најављена 25. седница Скупштине града
Одржана 25. седница Скупштине града
Градоначелник Бакић: Сећањем на све наше жртве подсећамо себе на то ко смо, шта смо, одакле смо и куда идемо
Градоначелник Бакић: Моја врата су свим грађанима, па и пољопривредницима широм отворена и нема потребе за механизацијом у Штросмајеровој улици
Градоначелник Бакић: Још једном потврђујемо да је Суботица Европа
Subotičke škole obeležile Savindan
Gradonačelnik Stevan Bakić uručio ključeve dva automobila načelniku policije Borivoju Mucalju
Dačić i Grlić Radman: Važno je smanjiti razlike u stavovima Beograda i Zagreba
Održan sastanak predstavnika Grada Subotice i poslovodstva i sindikata JP „Subotica-trans“
Održano osmo „Ličko prelo“
Čestitka gradonačelnika Stevana Bakića u povodu Dana državnosti
Priopćenje gradonačelnika Stevana Bakića
Gradonačelnik Stevan Bakić primio veleposlanika Francuske Pierra Cocharda
Bunjevačko nacionalno vijeće najviše priznanje „Ivan Antunović“ dodijelilo Republici Srbiji
U Subotici potpisan sporazum o izgradnji centra za obuku u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“
Obilježena tri desetljeća rada Programa Narodne kuhinje Crvenog križa Subotica
Obilježena 155. obljetnica postojanja i rada Muzičke škole u Subotici
Dodijeljeni paketi sportske opreme nogometnim klubovima s područja grada Subotice
Održano sedmo „Zavičajna večer Dalmatinaca”
Na ulazu u Muzičku školu ponovno postavljena spomen-ploča Ernő Lányiju
Gradonačelnik Bakić uručio prijelazne pehare najboljima u akciji „Sportaš godine Subotice“
Božićna čestitka dr. sc. Bálinta Pásztora, predsjednika Skupštine Grada Subotice
Božićna čestitka gradonačelnika Stevana Bakića
Najavljen doček nove 2024. godine na Trgu slobode
Novogodišnja čestitka dr.sc. Bálinta Pásztora, predsjednika Skupštine Grada Subotice
Subotičani novu 2024. godinu dočekali uz zvuk trube, valcer i vatromet
Najavljena 44. sjednica Skupštine Grada Subotice
Održana 44. sjednica Skupštine Grada Subotice
Čestitka gradonačelnika Bakića povodom početka mjeseca Ramazana
Gradonačelnik Bakić nazočio obilježavanju Dana Kemijsko-tehnološke škole
Gradonačelnik Bakić otvorio tradicionalni 25. Super Enpi karate kup
Gradonačelnik Bakić prisustvovao dodjeli priznanja najuspješnijim mladim matematičarima
Gradonačelnik Bakić obišao završne radove na asfaltiranju Ljermontove ulice
Uskršnja čestitka predsjednika Skupštine Grada Subotice dr. sc. Bálinta Pásztora
Uskršnja čestitka gradonačelnika Subotice Stevana Bakića
Najavljena 45. sjednica Skupštine Grada Subotice
Održana 45. sjednica Skupštine Grada Subotice
U Gradskoj kući otvorena ekspozitura Banke „Poštanska štedionica“
Gradonačelnik Bakić primio predstavnike romske zajednice
U Subotici održan dvanaesti Dan znanosti i inovacija
Počela realizacija projektnih aktivnosti u okviru projekta „Učimo svi zajedno“
Gradonačelnik Stevan Bakić uručio ključeve modernog vatrogasnog vozila Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Matica” Subotica
Gradonačelnik Bakić: U vremenima kada nije lako biti prijatelj Srbije, potpora Cipra ima posebnu težinu
Subotica: Gradonačelnik Bakić primio europsku vicešampionku u boksu Kristinu Nađ Varga
U Subotici predstavljen projekt „Gledaj da te vide, vozi se biciklom“
Gradonačelnik Bakić: Ogroman doprinos pobjedi nad fašizmom dali su i naši slavni preci
Gradonačelnik Bakić: Nije bilo genocida u Srebrenici!
Gradonačelnik Stevan Bakić nazočio obilježavanju Dana Srednje medicinske škole
Održan pomen i odana počast Jovanu Dimitrijeviću – prvom Srbinu koji je obnašao funkciju gradonačelnika ovoga grada
Gradonačelnik Bakić: Djelima pokazujemo da brinemo o ravnomjernom razvitku svih mjesnih zajednica
Gradonačelnik Bakić otvorio 4. „Žednički višeboj“ u Novom Žedniku
U Općoj bolnici Subotica počinje s radom aparat za magnetsku rezonancu najnovije tehnologije
Dodijeljena priznanja učenicima Muzičke škole Subotica
Održan četvrti Dječji festival glazbe i pokreta „Palićke notice“
Ansambl „Kolo“ Subotičanima priredio večer za pamćenje
Obilježena 80. godišnjica deportacije subotičkih Židova
Stevan Bakić ponovno izabran za gradonačelnika Subotice

Grad Subotica

loader-image
Subotica
17:53, 07/13/2024
temperature icon 29°C
разбацани облаци
Sunrise Sunrise: 04:03
Sunset Sunset: 19:30

Subotica - Суботица - Szabadka © 2024. hr.subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER